Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów tworzy ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
(zobacz druk sejmowy nr 909).

Powyższa ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 30 marca 2021 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 kwietnia 2021 r. pod pozycją nr 815 (ustawa ta została zmieniona ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ogłoszoną w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 r. pod pozycją 1163).

Wejście w życie

Ustawa (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 15 maja 2021 roku.

Z dniem 1 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 29 lit. b tiret drugie i trzecie, pkt 44 i 50-54.

Z dniem 1 listopada 2021 r. wchodzą w życie przepisy art. 1 pkt 2, pkt 10, pkt 11 lit. a i b, pkt 12-28, pkt 29 lit. a i b tiret pierwsze, pkt 32-39, 41 i 56-63 oraz art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 i art. 16-21.

Działalność na rzecz spółek lub trustów – definicja

Działalność na rzecz spółek lub trustów zgodnie z nowym przepisem art. 129a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 tej ustawy.

Wskazany przepis stanowi, że instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Działalność regulowana i obowiązek wpisu do rejestru

Działalność na rzecz spółek lub trustów w myśl przywołanego wyżej nowego przepisu jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Zwolnienie z obowiązku wpisu do rejestru

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub
trustów nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Organ prowadzący rejestr

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Wpis do rejestru

Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy.

Forma wniosku o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów wnosi się w formie elektronicznej.

Zawartość wniosku

Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
 • wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.

Oświadczenie przedsiębiorcy

Do wniosku dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – o treści wskazanej w przepisie art. 129f ust. 2. Oświadczenie dotyczy kompletności i prawidłowości danych podanych we wniosku, znajomości przez przedsiębiorcę warunków wykonywania tego rodzaju działalności oraz spełnienia warunków określonych przez przepisy art. 129b i art. 129c tej ustawy.

Wpis do rejestru

Ustawa przewiduje, że wpis do rejestru jest dokonywany w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wyżej wskazanym oświadczeniem.

Treść wpisu

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera

 • numer i datę wpisu do rejestru;
 • imię, nazwisko albo nazwę (firmę);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany, oraz NIP;
 • wskazanie świadczonych usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy;
 • informacje o zawieszeniu działalności;
 • informacje o zakończeniu działalności na rzecz spółek lub trustów.

Zmiana danych w rejestrze działalności na rzecz spółek lub trustów

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podmiot, uprawniony podmiot wykonujący taką działalność, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym, wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów zawiadamia pisemnie organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 14 dni od dnia zawieszenia jej wykonywania.

Wykreślenie z rejestru

Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i trustów wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów z tego rejestru:

 • na wniosek podmiotu;
 • po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
 • w przypadku stwierdzenia: a) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów, b) że podmiot złożył wyżej opisane oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym.

Wzory wniosków

Wzory wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.

Obowiązek dostosowania prowadzonej działalności

Z przepisu art. 18 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw wynika, że przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 listopada 2021 r. wykonują działalność, która nie wymagała przed dniem 1 listopada 2021 r. uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, są obowiązani dostosować swoją działalność do wymogów określonych w art. 129a–129c ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie do 1 maja 2022 r.

[Aktualizacja: 21.10.2021 r.]


radca prawny Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny / właściciel kancelarii

+48 601 267 442

michal.kowalski@mkowalski.pl

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiany

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski – o Kancelarii