Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych to dokument, który zgodnie z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i jest stosowany przez pracodawcę.

Opublikowany 18 października 2021 r. na stronie Rządowego Procesu Legislacji projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (oznaczony datą 14 października 2021 r.) ma dokonać wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez pracodawcę

Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) ustala regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodną z wymogami określonymi w rozdziale 3. (Zgłoszenia wewnętrzne) projektowanej ustawy.

Ten obowiązek ma dotyczyć jednak tylko niektórych pracodawców.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników

Projektowany przepis art. 27 ust. 1 wskazuje, że obowiązki określone w przepisach rozdziału 3 omawianej ustawy (a więc także obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych) stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników.

Obowiązek ustalenia regulaminu bez względu na liczbę pracowników

Powyższy próg nie będzie miał jednak zastosowania do pracodawców wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy nr 2019/1937.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników

Natomiast pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może (ale nie jest do tego obowiązany) ustalić regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Konsultacje

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych pracodawca ustala po konsultacji z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowe.

Wejście regulaminu w życie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych będzie wchodził w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Zapoznanie pracownika z treścią regulaminu

Projekt przewiduje także ciążący na pracodawcy obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.

Sankcje karne

Projektowany przepis art. 60 ustawy stanowi, iż:

Kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

Treść regulaminu

Obligatoryjne elementy regulaminu określa projektowany przepis art. 29 ust. 1 ustawy.

Dodatkowe (nieobowiązkowe) elementy regulaminu wskazuje projektowany przepis art. 29 ust. 2 ustawy.

Wzór regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Projekt ustawy nie wprowadza wzoru regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, jednak szczegółowa regulacja obligatoryjnych oraz dodatkowych elementów regulaminu w projektowanym przepisie art. 29 ust. 1 i 2 ułatwi niewątpliwie przygotowanie takiego regulaminu.

Wejście ustawy w życie

Projekt ustawy przewiduje, że wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przepis dostosowujący

Projektowany przepis art. 62 omawianej ustawy odracza w pewnym zakresie obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych:

Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników  następuje do dnia 17 grudnia 2023 r.

Etap legislacyjny

[20.10.2021 r.] Projekt z 14 października 2021 r. ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został w dniu 18 października 2021 r. przekazany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do opiniowania.


radca prawny Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny / właściciel kancelarii

+48 601 267 442

michal.kowalski@mkowalski.pl


Administratorem danych osobowych uzyskanych przez Kancelarię w związku z komunikacją z Kancelarią jest Michał Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie (20-582) przy ul. Onyksowej 3/68.

Więcej

Przesyłanie informacji drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi poufności, integralności oraz dostępności informacji. Droga elektroniczna to przesyłanie informacji na przykład SMS-em, emailem lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Więcej