fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna zarządza posiadanym majątkiem i zapewnia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta, w szczególności pokrywa koszty jego utrzymania lub kształcenia albo, w przypadku beneficjenta będącego organizacją pożytku publicznego, wspiera realizację przez niego celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Powyższa definicja fundacji rodzinnej to treść przepisu artykułu 3 ust. 1 projektu z dnia 22 marca 2021 r. o fundacji rodzinnej.

Projekt ustawy jest dostępny na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Uzasadnienie

Autorzy projektu ustawy o fundacji rodzinnej w jej uzasadnieniu (s. 5) zauważyli, że w polskim porządku prawnym brakuje wystarczających instrumentów zapewniających ochronę przed podziałem majątku powstałego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą po przeprowadzeniu sukcesji ani za życia ani po śmierci właściciela.

Aby unikać znanego w świecie scenariusza , w którym dzieci dzielą się majątkiem rodziców, a następnie ich potomkowie dzielą dalej majątek na coraz mniejsze części i realizują jedynie własne plany co do przeznaczenia otrzymanego majątku, w tym także te niezwiązane z biznesem albo podyktowane sytuacjami losowymi, jest potrzeby
mechanizm integracji majątku (akumulacji kapitału) i zarządzania nim w sposób pozwalający na zachowanie aktywności w sferze gospodarczej i dostarczanie środków utrzymania przyszłym pokoleniom.

Uzasadnienie projektu z 22.03.2021 r. o fundacji rodzinnej, s. 5

Przeczytaj także o instrumencie umożliwiającym kontynuowanie indywidualnej działalności gospodarczej – zarząd sukcesyjny.

Cel ustawy

Uzasadnienie projektu ustawy jasno określa cel ustawy o fundacji rodzinnej:

Celem ustawy jest więc kompleksowe wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji służącej do kumulowania rodzinnego majątku, pozwalającego na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji.
Fundacja rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej.

Uzasadnienie projektu z 22.03.2021 r. o fundacji rodzinnej, s. 5

Przedmiot regulacji

Zgodnie z art. 1 projektu ustawy o fundacji rodzinnej ustawa ta reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie i likwidację fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Definicja fundacji rodzinnej

Definicję fundacji rodzinnej wprowadza cytowany już na wstępie przepis art. 3 ust. 1 projektu ustawy.

Fundacja rodzinna realizuje następujące zadania:

  • zarządza posiadanym majątkiem;
  • zapewnia jego ochronę
  • spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta

Świadczenia na rzecz beneficjenta

Projekt precyzuje, że spełnianie przez fundację rodzinną świadczeń na rzecz wskazanego beneficjenta polega w szczególności na:

  • pokrywaniu kosztów jego utrzymania lub kształcenia albo,
  • w przypadku beneficjenta będącego organizacją pożytku publicznego, wspieraniu realizacji przez niego celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Rachunek płatniczy fundacji rodzinnej

Projekt przewiduje, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością fundacji rodzinnej będzie następować za pośrednictwem rachunku płatniczego fundacji rodzinnej.

Zasada ta nie będzie dotyczyć drobnych płatności związanych z bieżącym funkcjonowaniem fundacji rodzinnej.

Siedziba fundacji rodzinnej

Siedziba fundacji rodzinnej zgodnie z projektem może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobowość prawna fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna będzie wyposażona w przymiot osobowości prawnej, który nabędzie z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

Rejestr fundacji rodzinnych

Rejestr fundacji rodzinnych będzie zgodnie z projektem kolejnym rejestrem wchodzącym w skład Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakaz wykonywania działalności gospodarczej

Projekt ustawy przewiduje, że fundacja rodzinna nie może wykonywać działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Nazwa fundacji rodzinnej

Zgodnie z projektem nazwa fundacji rodzinnej może być obrana dowolnie i zawiera dodatkowe oznaczenie „Fundacja Rodzinna”.

Dodatkowe oznaczenie będzie mogło być w obrocie zastąpione skrótem „F.R.”.

Przepisy szczególne

Projekt ustawy w kolejnych rozdziałach określa tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie i likwidację fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

O Kancelarii

radca prawny Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny / właściciel kancelarii

+48 601 267 442

michal.kowalski@mkowalski.pl