Polityka Prywatności

serwisu kancelariamichalkowalski.pl

1. Definicje

Używane w niniejszej informacji określenia:

 1. Serwis lub Serwis internetowy oznacza serwis internetowy https://kancelariamichalkowalski.pl ze wszystkimi jego podstronami;
 2. Kancelariamynasnasze i inne równoznaczne oznaczają radcę prawnego Michała Kowalskiego wpisanego na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1484, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie przy ul. Onyksowej 3/66 (20-582 Lublin), posiadającego numer NIP 7122453723 i prowadzącego Serwis;
 3. Klient lub użytkownik lub TyTwójTwoje i inne równoznaczne oznaczają osoby fizyczne odwiedzające i korzystające z Serwisu i jego funkcjonalności;
 4. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88;
 5. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 6. Przetwarzanie danych osobowych – wykonywane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany czynności dotyczące danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Wprowadzenie

Gdy korzystasz Serwisu lub kontaktujesz się z Kancelarią możesz przekazać nam różnego rodzaju dane osobowe, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych. RODO zobowiązuje nas jako administratora danych osobowych do podania osobie, której dane dotyczą określonego zestawu informacji. W niniejszej informacji realizujemy ten obowiązek informując o celach i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

3. Nasza tożsamość i dane kontaktowe

Michał Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie

Dane rejestrowe

NIP 7122453723 oraz numer REGON 060599289.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie – wpis numer Lb-1484

Dane kontaktowe

Możesz się skontaktować z nami używając poniższych informacji kontaktowych:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie ul. Onyksowa 3/68 (20-582 Lublin)
E-mail: info@mkowalski.pl
Telefon: +48 601 267 442

Powyższy numer telefonu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący.

4. Kiedy i jakie dane osobowe zbieramy?

Gdy odwiedzasz i przeglądasz nasz Serwis oraz gdy korzystasz z jego różnych funkcjonalności lub gdy kontaktujesz się z nami, przekazujesz nam szereg informacji. Niektóre z tych informacji pozwalają lub mogą pozwolić na Twoją identyfikację – są to Twoje dane osobowe.

WIZYTA W SERWISIE I PRZEGLĄDANIE STRON SERWISU

Gdy odwiedzasz i przeglądasz strony Serwisu, a także wyszukujesz treści w Serwisie (czyli zawierasz z nami w rozumieniu Regulaminu Serwisu odpowiednio Umowy o Usługę Przeglądanie lub Wyszukiwanie zawartości), urządzenie, za pomocą którego korzystasz z Internetu komunikuje się z serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis. W ramach tej komunikacji uzyskujemy i zapisujemy standardowe informacje przesyłane w ramach tej komunikacji, w tym o:

 • adresie IP Twojego urządzenia (chyba że Twoje urządzenie komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem innych jeszcze urządzeń jak routery lub serwery proxy – wtedy uzyskujemy informację o adresie IP tego urządzenia pośredniczącego);
 • przeglądarce internetowej, której używasz do przeglądania Internetu;
 • systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania Internetu;
 • nazwie użytkownika, jakiej używasz gdy logujesz się do tego urządzenia.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym następuje ono zwykle automatycznie. Ewentualne blokowanie komunikacji wszystkich lub niektórych z w/w danych może uniemożliwić wizytę w Serwisie.

Logi dostępowe

nformacje o korzystaniu przez użytkowników z Serwisu, w tym wyżej wymienione informacje łącznie z adresami IP, nasz serwer automatycznie zapisuje w plikach elektronicznych nazywanych logami dostępowymi.

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania serwerem oraz Serwisem (diagnozowanie problemów, ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa, analiza incydentów bezpieczeństwa). Informacje o adresach IP użytkowników Serwisu wykorzystujemy także w celach statystycznych, gdyż informacje te pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, w którym znajduje się urządzenie komunikujące się ze strony użytkownika z naszym serwerem.

Powyższe informacje nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości poszczególnych osób odwiedzających Serwis, co oznacza, że przeglądanie Serwisu następuje z zachowaniem anonimowości przeglądających.

Niektóre dane z logów dostępowych udostępniamy podmiotom trzecim, które analizują te dane w celu przedstawienia nam informacji np. o oglądalności poszczególnych stron Serwisu itp.

KONTAKTOWANIE SIĘ Z KANCELARIĄ

Czasami osoby odwiedzające nasz Serwis korzystają z zamieszczonych w nim informacji kontaktowych Kancelarii i przekazują nam wiadomości, oświadczenia, reklamacje lub zadają pytania. Przy tej okazji zazwyczaj także otrzymujemy dane osobiste osób kontaktujących się z nami takie jak:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail);
 • dane usług, z których korzysta w Serwisie nadawca wiadomości;
 • dane towarzyszące komunikacji e-mail (dane przesyłane przez serwer pocztowy nadawcy wiadomości, w tym adres IP Twojego urządzenia (chyba że Twoje urządzenie komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem innych jeszcze urządzeń jak routery lub serwery proxy – wtedy uzyskujemy informację o adresie IP tego urządzenia pośredniczącego).

Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego przeprocesowania przez nas otrzymanej komunikacji (np. brak podania danych identyfikujących nadawcę wiadomości oraz szczegółów usługi, której dotyczy komunikacja może nie pozwolić na jego identyfikację i weryfikację sprawy, z którą się zwrócił do nas).

5. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas odpowiednio w celu:

1) zawarcia z Tobą i wykonania umów o usługi, które świadczymy dla Ciebie (np. Umowa o Usługę Przeglądanie lub Umowa o Wyszukiwanie zawartości)

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Szkołę do wykonania wyżej wymienionych umów.

2) wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych, księgowych, archiwalnych, podatkowych czy wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Kancelarię do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii;

3) marketingu własnych produktów lub usług Kancelarii

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Kancelarię do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię w postaci promowania własnej działalności, w tym produktów lub usług. Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody Klienta na przesyłanie mu danego rodzaju komunikacji marketingowej, Kancelaria przesyła mu taką komunikację jedynie w razie wyrażenia przez Klienta takiej zgody;

4) wykonywania lub ochrony praw Kancelarii poprzez ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń przysługujących Kancelarii wobec Klienta, realizacji transakcji polegających na łączeniu, podziale, przekształcaniu działalności gospodarczej lub obrony przed zarzutami lub roszczeniami Klienta wobec Kancelarii

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Kancelarię do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię w postaci ochrony lub realizacji własnych praw, dostosowywania formy lub rozmiaru własnej działalności do zmieniających się warunków rynkowych lub prawnych oraz obrony przed zarzutami i roszczeniami;

5) analizy interakcji Klienta w Serwisie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Kancelarię do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię w postaci zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej Kancelarii dzięki możliwości ustalenia popularności określonych elementów Serwisu wśród jego użytkowników.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

O tym jak długo Kancelaria będzie przechowywać dane osobowe Klienta decyduje cel, w którym te dane są przetwarzane.

W przypadku danych osobowych uzyskiwanych przez Kancelarię w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych przez Kancelarię z Klientem co do zasady przechowuje dane Klientów w okresie obowiązywania danej umowy.

W przypadku danych przesyłanych do Kancelarii w komunikacji skierowanej do Kancelarii, Kancelaria przechowuje te dane przez okres do udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na przesłaną wiadomość (zazwyczaj nie zajmuje to Kancelarii dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych Kancelarii lub Użytkownika wynikających lub mogących powstać w związku z tą komunikacją lub wynikających lub mogących powstać ze stosunków prawnych, których dotyczy komunikacja oraz dodatkowo przez okres dwóch lat kalendarzowych po upływie ostatniego terminu przedawnienia.

W niektórych sytuacjach okres przechowywania danych osobowych Klient może być dłuższy niż wskazany powyżej, z uwagi na dalsze istnienie potrzeby ich przetwarzania, co może wynikać np. z konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi Klienta albo z przepisu prawa, który może nakazywać przechowywanie określonych danych osobowych w dłuższym okresie.

Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określają powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) dostępna w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ . Co do zasady termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy przedawnienia lub sposób ich obliczania w przypadku określonych rodzajów roszczeń majątkowych.


7. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)- w zakresie określonym tymi przepisami.

Dane osobowe Klienta są ujawniane lub mogą być ujawnione przez Kancelarię następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Kancelarii usługi, w tym usługi pocztowe, kurierskie lub przewozu, usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, marketingowe, sprzedażowe, procesowania korespondencji elektronicznej lub dokumentacji, przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, dostawy oraz serwisu oprogramowania lub systemów informatycznych, hostingu stron internetowych, analityczne w zakresie ruchu na stronach internetowych, zabezpieczające przed niepożądanym działaniem robotów internetowych;
 2. podmiotom, którym Kancelaria jest zobowiązana ujawnić dane osobowe Klienta w celu wypełnienia ciążącego na Kancelarii obowiązku prawnego, w tym uprawnionym w danym przypadku organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze, Policji.

Kancelaria ujawnia w/w podmiotom dane osobowe Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez podmiot trzeci danej usługi lub który wynika z przepisu prawa lub prawnego żądania ujawnianie danych osobowych Klienta uprawnionemu organowi.

W przypadkach, w których podmiot trzeci, któremu Kancelaria ma ujawnić dane osobowe Klienta, będzie przetwarzał te dane jako podmiot przetwarzający w imieniu Kancelarii jako administratora danych osobowych, Kancelaria korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W takim przypadku Kancelaria zawiera z przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych określającą przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe Klienta w celu przetwarzania ich w kraju trzecim (kraje, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony oraz opieramy się na standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej lub na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących tej kwestii.


8. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo do uzyskania od Kancelarii potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji określonych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Kancelarii niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli dane Klienta zostały udostępnione przez Kancelarię osobom trzecim, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym – w miarę możliwości – również te osoby trzecie.

Prawo do usunięcia danych

Klient ma prawo żądania od Kancelarii niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Kancelaria ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Kancelaria nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wobec przetwarzania przez Kancelarię jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Kancelaria;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Kancelarii ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Kancelarii sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Kancelaria nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Klient ma prawo otrzymać od Kancelaria w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Kancelarii, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Kancelaria nie przetwarza danych osobowych Klienta w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, Klient ma prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Kancelarię bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Kancelarię jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii. Kancelaria nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego danych osobowych Kancelaria nie będzie już przetwarzać do takich celów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie dotyczących do danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), ma prawo, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym jest niezależny organ publiczny ustanowiony przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialny za monitorowanie stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, Klient ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę.