nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego wprowadza nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druk sejmowy numer 985) uchwalona przez Sejm 20 maja 2021 r. i ogłoszona 30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1177.

Uzasadnienie projektu nowe ustawy

Nowa „ustawa deweloperska” została obszernie uzasadniona.

Autorzy projektu ustawy wskazali w jego uzasadnieniu, iż:

(…) celem rozwiązań zaproponowanych w projekcie, obok doprecyzowania lub uzupełnienia już istniejących regulacji, jest przede wszystkim zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w szczególności eliminacja ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze, zwanych dalej: „MRP”. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, zwanym dalej: „OMRP” (…).

Dotychczasowy wzór

Obowiązek sporządzenia przez dewelopera prospektu informacyjnego dotyczącego przedsięwzięcia deweloperskiego i doręczenia go osobie zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na żądanie tej osoby wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

O dotychczasowym prospekcie informacyjnym można przeczytać tutaj.

Uzasadnienie zmian

Nowy wzór prospektu informacyjnego dewelopera zaproponowano w pierwszej kolejności z uwagi na zamiar uzupełnienia zakresu informacji o przedsięwzięciu podawanych w prospekcie.

Część informacji wymaganych przez dotychczasowy wzór prospektu została w nowym wzorze doprecyzowana.

Niektóre zmiany we wzorze prospektu wynikają ze zmian zakresu przedmiotowego ustawy oraz wprowadzenia obowiązku dewelopera odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Dodatkowy załącznik

Ustawa wprowadza dodatkowy załącznik do prospektu informacyjnego.

Tym załącznikiem jest szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z przepisów odrębnych oraz z istniejącego i planowanego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).

Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia

Nowy załącznik do prospektu informacyjnego ma zapewnić osobie zainteresowanej dodatkowe informacje dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wejście w życie zmian

Ustawa z 20 maja 2021 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wejdzie w życie (z pewnymi wyjątkami) po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 30 czerwca 2022 r.

Przepisy przejściowe

Ustawa określa także zasady stosowania nowej ustawy do trwających już przedsięwzięć deweloperskich.

Forma wzoru

Nowy wzór prospektu informacyjnego stanowi załącznik do omawianej ustawy.

Struktura prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego obejmuje:

  • informacje wstępne w postaci daty sporządzenia prospektu oraz tytułu
  • część ogólną
  • część indywidulaną
  • podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera
  • listę trzech załączników

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nowy wzór prospektu informacyjnego”

  1. […] Nowy wzór prospektu informacyjnego […]