Dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2).

Dyrektywa NIS

Dyrektywa NIS 2 uchyla Dyrektywę NIS, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, która stanowiła pierwsze podejście do ustanowienia ogólnounijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Jak wskazano w motywach do Dyrektywy NIS 2 przegląd Dyrektywy NIS ujawnił tkwiące w niej braki, które uniemożliwiają skuteczne zaradzenie obecnym i pojawiającym się wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zauważono także, że w Dyrektywie NIS zapewniono państwom członkowskim bardzo duży margines swobody także w odniesieniu do wdrażania ustanowionych w niej obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów. W rezultacie obowiązki te zostały wdrożone na poziomie krajowym w bardzo różny sposób.

Cel Dyrektywy NIS 2

Celem Dyrektywy NIS jest więc wyeliminowanie takich rozbieżności między państwami członkowskimi, w szczególności przez określenie przepisów minimalnych dotyczących funkcjonowania skoordynowanych ram regulacyjnych, ustanowienie mechanizmów skutecznej współpracy między odpowiedzialnymi organami w poszczególnych państwach członkowskich, zaktualizowanie wykazu sektorów i działań podlegających obowiązkom w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenie skutecznych środków naprawczych i środków egzekwowania, które są kluczowe dla skutecznego egzekwowania tych obowiązków (motyw 5).

Motywy Dyrektywy NIS 2 wskazują także (motyw 6), że celem tej dyrektywy jest rozszerzenie zakresu stosowania przepisów przez poszczególne sektory na większą część gospodarki, aby zapewnić całościowe uwzględnienie sektorów i usług mających istotne znaczenie dla kluczowych rodzajów działalności społecznej i gospodarczej na rynku wewnętrznym. Za nieaktualne uznano m.in. rozróżnienie operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

Zakres zastosowania

Motyw 7 do Dyrektywy NIS 2 wyjaśnia, że zakres stosowania niniejszej dyrektywy obejmuje wszystkie podmioty, które kwalifikują się jako średnie przedsiębiorstwa na podstawie art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE (5) lub które przekraczają pułapy dla średnich przedsiębiorstw określone w ust. 1 tego artykułu oraz które działają w sektorach objętych tą dyrektywą lub świadczą objęte nią rodzaje usług lub prowadzą objętą nią działalność. Państwa członkowskie powinny również zapewnić objęcie zakresem niniejszej dyrektywy niektórych małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw zgodnie z definicją w art. 2 ust. 2 i 3 tego załącznika, które spełniają szczególne kryteria wskazujące na kluczową rolę dla społeczeństwa, gospodarki lub konkretnych sektorów lub rodzajów usług.

Podmioty kluczowe i ważne

Motyw 15 do Dyrektywy NIS 2 wyjaśnia, że podmioty, które są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy w celu przestrzegania środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie i obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów, należy podzielić na dwie kategorie – podmioty kluczowe i podmioty ważne, w zależności od tego, jak bardzo ich znaczenie jest zasadnicze dla ich sektorów lub dla rodzaju świadczonych przez nie usług, a także od ich wielkości.

Michał Kowalski

radca prawny

Lb-1484

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski