ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów to kwestia wymagająca wdrożenia w polskim porządku prawnym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa otrzymał (zgodnie z treścią projektu z 26 lutego 2024 roku) nowy tytuł: ustawa o ochronie sygnalistów.

Przedmiot ustawy

Zgodnie z projektem ustawa będzie regulować:

 • warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa;
 • środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa;
 • zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
 • zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
 • zasady publicznego ujawnienia informacji o naruszeniach prawa;
 • zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;
 • zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.

Naruszenie prawa

Podstawowym pojęciem tej ustawy będzie zgodnie z projektem pojęcie „naruszenie prawa”, które ma zostać zdefiniowane jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 1. wolności i praw człowieka i obywatela
 2. korupcji;
 3. handlu ludźmi;
 4. prawa pracy;
 5. zamówień publicznych;
 6. usług, produktów i rynków finansowych;
 7. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 9. bezpieczeństwa transportu;
 10. ochrony środowiska;
 11. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 12. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 13. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 14. zdrowia publicznego;
 15. ochrony konsumentów;
 16. ochrony prywatności i danych osobowych;
 17. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 18. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 19. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Naruszenia regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych

Projekt ustawy przewiduje także, że podmiot prawny może dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziałów 4 (Zgłoszenia zewnętrzne) i 5 ustawy (Ujawnienie publiczne).

Sygnalista – ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów wymaga zdefiniowania w ustawie pojęcia, którym będzie określana osoba zgłaszająca lub ujawniająca informację o naruszeniu prawa. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów z 26.02.2024 r. zastępuje pojęcie „zgłaszający” pojęciem „sygnalista”.

Zgodnie z projektem ustawy sygnalistą jest osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

 1. pracownik;
 2. pracownik tymczasowy;
 3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. przedsiębiorca;
 5. akcjonariusz lub wspólnik;
 6. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 7. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 8. stażysta;
 9. wolontariusz;
 10. praktykant;
 11. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 12. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Informacje o naruszeniach prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem lub po ustaniu stosunku pracy i itp.

Projektowany przepis art. 4 ust. 2 ustawy przewiduje, że ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 (definicja pojęcia „sygnalista”), w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.

Status legislacyjny: projekt ustawy z 28.02.2024 r. przekazany przez autora do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

radca prawny Michał Kowalski

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski

ul. Onyksowa 3/66 20-582 Lublin