Regulamin serwisu

REGULAMIN

serwisu internetowego kancelariamichalkowalski.pl

Postanowienia ogólne

§1

Definicje

Wymienione niżej pojęcia oznaczają:

Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski prowadzona w Lublinie (20-582) przy ul. Onyksowej 3/66 przez radcę prawnego Michała Kowalskiego, posiadającego numer NIP 7122453723 oraz numer REGON 060599289, którego działalność gospodarcza została zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Lublina, a obecnie jest ewidencjonowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; dni wolne od pracy określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r, poz. 90);

Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przeglądanie – usługa świadczona przez Kancelarię drogą elektroniczną umożliwiająca przeglądanie i odczytywanie zawartości stron internetowych w Serwisie internetowym;

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego kancelariamichalkowalski.pl;

Serwis internetowy lub Serwis – elektroniczny serwis internetowy kancelariamichalkowalski.pl umieszczony na należącej do Kancelarii stronie internetowej pod adresem https://kancelariamichalkowalski.pl oraz podstronach, do których odnośniki znajdują się na w/w stronie internetowej;

Treści cyfrowe – treści cyfrowe (mające postać elektroniczną) rozpowszechniane przez Kancelarię według własnego uznania co do formy, treści i czasu rozpowszechniania, za pośrednictwem Serwisu internetowego obejmujące między innymi strony internetowe, fotografie, grafiki, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki cyfrowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne;

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kancelarią oraz Klientem o świadczenie którejkolwiek Usługi drogą elektroniczną;

Usługi – usługi świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną: 1) Przeglądanie, Wyszukiwanie zawartości, Formularz kontaktowy; Formularz aplikacyjny; Komentowanie;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług;

Wymagania techniczne – wymagania techniczne niezbędne dla korzystania przez Klienta z Usług określone w Regulaminie w paragrafie „Wymagania techniczne”;

Wyszukiwanie zawartości – usługa świadczona przez Kancelarię drogą elektroniczną umożliwiająca Klientowi wyszukiwanie zawartości w Serwisie internetowym

§ 2

Dane kontaktowe Kancelarii

Dane kontaktowe Kancelarii są następujące:

 1. adres pocztowy: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalskiul. Onyksowa 3/6820- 582 Lublin
 2. adres poczty elektronicznej: info@mkowalski.pl
 3. numer telefonu:+48 601 267 442 czynny w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący).

§3

Komunikacja między Kancelarią a Klientem

 1. Kancelaria i Klient mogą się komunikować w sprawach związanych z Regulaminem oraz Usługami w języku polskim pisemnie, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Dane kontaktowe Kancelarii określone są w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe Kancelarii”.
 3. Kancelaria w celu kontaktu z Klientem używa danych kontaktowych Klienta wskazanych przez niego w treści wiadomości, zgłoszeń, pytań oraz reklamacji przesyłanych do Kancelarii w stosownie do odpowiednich zgód Klienta na wykorzystania jego danych osobowych w celach komunikacyjnych lub właściwych przepisów prawa.

§4

Wymagania techniczneAby korzystać z Usług Klient powinien posiadać:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej;
 2. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych, wprowadzanie tekstu na stronach internetowych oraz sprawdzanie poczty elektronicznej i wyświetlanie wiadomości poczty elektronicznej (np. komputer, tablet, smartfon) z zainstalowanymi:
 1. 1) systemem operacyjnym Windows 7 lub wyższa wersja albo systemem iOS6 lub wyższa wersja albo systemem Android 7.1lub wyższa wersja;
 2. 2) przeglądarką internetową: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.

§5

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania z wykorzystaniem Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Usługi świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną

§6

Przeglądanie

 1. Usługa Przeglądanie świadczona jest przez Kancelarię  drogą elektroniczną i umożliwia przeglądanie i odczytywanie przez Klienta Treści cyfrowych.
 2. Usługa Przeglądanie jest świadczona przez Kancelarię  bezpłatnie.
 3. Aby skorzystać z usługi Przeglądanie Klient powinien w przeglądarce internetowej w urządzeniu spełniającym Wymagania techniczne wpisać adres Serwisu internetowego i stosownie do właściwości danej przeglądarki polecić otworzenie tego adresu. Po otwarciu wskazanego adresu (wyświetleniu Serwisu internetowego) Klient może rozpocząć  przeglądanie i odczytywanie jego zawartości.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Przeglądanie następuje z chwilą wyświetlenia na żądanie Klienta jakiejkolwiek strony internetowej Serwisu internetowego.
 5. Umowa o świadczenie usługi Przeglądanie jest zawierana każdorazowo na czas przeglądania i odczytywania przez Klienta zawartości Serwisu internetowego.
 6. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Przeglądanie poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony internetowej z Serwisu internetowego (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Przeglądanie).

§7

Wyszukiwanie zawartości

 1. Usługa Wyszukiwanie zawartości świadczona jest przez Kancelarię drogą elektroniczną i umożliwia wyszukiwanie przez Klienta zawartości umieszczonej na niektórych stronach internetowych w Serwisie internetowym.
 2. Usługa Wyszukiwanie zawartości jest świadczona przez Kancelarię bezpłatnie.
 3. Aby skorzystać z usługi Wyszukiwanie zawartości Klient, z wykorzystaniem urządzenia spełniającego Wymagania techniczne, powinien w Serwisie internetowym na stronie internetowej, na której wyświetlane jest pole wyszukiwania (np. pole wpisywania treści oznaczone napisem „Szukaj” oraz ikoną przedstawiającą lupę lub samą ikoną lupy) wpisać w polu wpisywania wyszukiwanych treści wyszukiwany tekst, a następnie kliknąć na przycisk oznaczony ikoną lupy (w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości). System internetowy wyświetli wtedy niezwłocznie stronę internetową z wynikami wyszukiwania.
 4. Umowa o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości jest zawierana każdorazowo na czas wyszukiwania przez Klienta danej informacji w zawartości Serwisu internetowego.
 5. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Wyszukiwanie zawartości poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony internetowej z wynikami wyszukiwania wyświetlonej na skutek naciśnięcia przez Klienta przycisku szukania (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości).

§8

Prawo odstąpienia

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klient może odstąpić od Umowy składając Kancelarii pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym użycie tego wzoru nie jest  obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres poczty elektroniczny lub pocztowy Kancelarii wskazany w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe Kancelarii”.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Kancelaria przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Kancelaria niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. 1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. 2) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9

Odpowiedzialność Kancelarii

 1. Kancelaria ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klientów będących Konsumentami w sprawach objętych Regulaminem, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów, na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Kancelarii wobec Klientów będących Konsumentami wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
 2. Kancelaria ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klientów innych niż Konsumenci w sprawach objętych Regulaminem, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów, na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa, przy czym odpowiedzialność Kancelarii za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona tylko do przypadku, w którym Kancelaria wyrządziła tę szkodę umyślnie. W stosunku do Klientów innych niż Konsumenci, Kancelaria nie odpowiada za korzyści, które  taki Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

§10

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje do Kancelarii można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres pocztowy albo adres poczty elektronicznej Kancelarii wskazany w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe Kancelarii”, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie.
 2. Wskazane jest, aby reklamacja zawierała w szczególności: imię i nazwisko składającego reklamację, jego adres do korespondencji albo jego adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli składający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, żądanie składającego reklamację, a także preferowany przez składającego reklamację sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Jeżeli reklamacja dotyczy Usługi, wskazane jest, aby reklamacja zawierała także datę zawarcia Umowy o tę Usługę, rodzaj tej Usługi, dokładny opis wady Usługi oraz datę jej stwierdzenia.
 4. Kancelaria rozpatruje i udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Kancelaria udziela odpowiedzi na reklamację zgodnie z danymi adresowymi składającego reklamację wskazanymi w treści reklamacji (pisemnie na adres pocztowy składającego reklamację albo w treści wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego reklamację).
 5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Kancelarię nie wyłącza roszczeń składającego reklamację wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór między konsumentem a Kancelarią wynikający z zawartej z konsumentem Umowy nie został rozwiązany, Kancelaria przekazuje konsumentowi (pisemnie na adres pocztowy składającego reklamację albo w treści wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego reklamację) oświadczenie o:
  1. 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu  (z oświadczeniem tym Kancelaria także przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Kancelarii) albo
  2. 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jeżeli Kancelaria nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. 1) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
  2. 2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.
 2. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl .
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej  (Dz.U. 2017, poz. 1356). Tekst tego rozporządzenia można znaleźć w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl  .
 5. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Wyszukanie właściwego rzecznika umożliwia wyszukiwarka na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 6. Kancelaria nie jest zobowiązana i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§12

Dane osobowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię są dostępne w Serwisie na stronie Polityka prywatności.

§13

Zmiana regulaminu

 1. Kancelaria może dokonać zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
  1. wprowadzenie nowych lub zmiana obowiązujących przepisów prawa, wydanie przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji, a także określonej decyzji administracyjnej, w sprawie stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Kancelaria ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Usług,
  2. zmiany w funkcjonalności Usług związane z postępem technologicznym i informatycznym, które zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają Klientowi korzystanie z Usług, o ile zapewni to należyte wykonanie Usług lub prawidłowe korzystanie z Usług i powoduje konieczność dostosowania postanowień Regulaminu;
  3. zmiany funkcjonalności Usług spowodowane zmianami infrastruktury informatycznej Kancelarii,  niepowodujące dodatkowych  zobowiązań po stronie Klienta, w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu.
 2. Zawiadomienie o proponowanych zmianach w Regulaminie wraz z nowym Regulaminem obejmującym proponowane zmiany Kancelaria – nie później niż na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu:
  1. 1) przesyła Klientom, w przypadku których Kancelaria rozpoczęła wykonywanie danej Usługi, ale jeszcze jej nie zakończyła – na adres poczty elektronicznej tych Klientów podany Kancelarii,
  2. 2) umieszcza w Serwisie internetowym.
 3. Wobec proponowanych zmian w Regulaminie Klient może wypowiedzieć trwające Umowy o Usługi, ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy o Usługę przez Klienta w okresie do proponowanego terminu wejścia zmian w życie, od tego terminu Klienta wiąże zmieniony Regulamin (w zakresie niewypowiedzianych umów).

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin Serwisu” pod adresem https://kancelariamichalkowalski.pl/regulamin-serwisu. Klient może wydrukować lub zapisać tekst Regulaminu korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Z tytułu zamieszczania zgodnie z Umowami przez Klienta w Serwisie jakichkolwiek treści, w tym zdjęć lub grafik, Klientowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Kancelarii.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO KANCELARIAMICHALKOWALSKI.PL

Pouczenie o prawie odstąpienia do umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest do Michała Kowalskiego prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie (20-582) przy ul. Onyksowej 3/68, adres poczty elektronicznej (adres e-mail):

info@mkowalski.pl  numer telefonu: +48 601 267 442, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

info@mkowalski.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski
ul. Onyksowa 3/68
20-582 Lublin

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO KANCELARIAMICHALKOWALSKI.PL

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski
adres pocztowy:ul. Onyksowa 3/68
adres poczty elektronicznej:info@mkowalski.pl
numer telefonu:+48  601 267 442
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.